انتخاب قالب


دست نوشته ها  

کپه لالا

( پنجشنبه 03 تير 1395 ::  بازدید 874 بار )

مدت های مدیدی بود که سایت به روز نشده بود با خودم در کلنجار بودم که از کجا آغاز کنم تا رضایت ......


مدت های مدیدی بود که سایت به روز نشده بود  در کلنجارم بود  از کجا آغاز کنم تا رضایت قلبی ام را برآورده کند امروز آن هایی که اعتقادات غریبی دارند آنانی که شستشوی ذهنی عجیبی شده اند آن هایی که ایدئولوژی غلطی را در مغز پرورده اند با حملات انتحاری بر جان زن و کودکان بی گناه یورش می برند با همین اعتقاد و تعصب بیراه نقش آفرینی می کنند  و روزی نیست تا دلی را نلرزانند  و  امروز  19 تن از فرزندان غیور و غریب این مرز و بوم از کرمان به خوزستان حادثه دیدند و کمپین ها داغدار شوند  . من تفاوتی بزرگ بر این و آن قائل ام  .آنانی که شبانه روز برای دفاع از این خاک  جان خود را چون  متاعی بی ارزش بر کف دست داده  و  از جان شیرین گذشتند که چی .برای آن که ما در امنیت باشیم و هر خبط و تفکری  که خواهم به اتکای همین امنیت انجام دهم .براستی تفاوت من و او تاکجاست . لحظه ای را تجسم می کنم که شهید با سرب خصم زبون جان به جان آفرین تسلیم می کند براستی در آن لحظه چه اندیشه ای است و سر بر پشت آن کس گذارد که زودتر از او به دیدار عالم باقی شتافته باشد و کپه لالا کند .فقط این دانم همین که آدم باشیم و دلی نلرزانیم شاید رضایت خون برزمین ریخته شهید باشد روحشان شاد و یادشان گرامی باد


0 نظر


ارسال پیام